Predaj exkluzívnych vín z celého sveta

Informácie o spracúvaní osobných údajov


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Marcela Strákošová, Heinolská ulica 7442/24, 92101 Piešťany, IČO: 47 676 264 , Číslo živn.registra: 230-18176, okresný úrad Piešťany.

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, alebo pracoviska
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa, alebo kontakt na pracovisko
 • Informácie o využívaní našich služieb a produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup, ako aj informácie o čerpaní benefitov vernostného programu.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Ak ste návštevníkmi našej webovej, alebo fanúšikovskej stránky, spracúvame aj elektronické údaje, ktorým sú meno, email, názov vášho profilu,  IP adresa, alebo cookies. Tieto údaje však spracúvame pre štatistické účely, a nie pre identifikáciu vašej osoby.  

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy

Pre účel evidencie zákazníkov a objednávok cez e-shop, spracúvame vaše kontaktné údaje, ktorá nám poskytnete pri registrácii na základe Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec b) plnenie zmluvy, alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a vy ako dotknutá osoba ste zmluvnou stranou. Vaše údaje budeme spracúvať 24 mesiacov od vášho posledného nákupu.

Pre účely vedenia účtovníctva, evidencie pošty či vybavovania reklamácií spracúvame osobné údaje na základe Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec C) zákonná povinnosť. Doba spracúvania je daná jednotlivými legislatívnymi predpismi.


Ak ste s rozhodli využiť náš vernostný program spracúvame vaše údaje, by sme vás mohli odmeniť za vše nákupy vo forme benefitov. Základom je váš súhlas podľa Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec a) a vaše údaje budeme spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte.


Ak ste fanúšikom našej stránky na sociálne sieti, spracúvame vaše údaje uvedené vo vašom profile, alebo vaše príspevky tak ako nám to umožňujú pravidlá sociálne siete. Základom je váš súhlas podľa Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec a), ktorý ste nám poskytli prostredníctvom sociálnej siete.


Ak ste naším zákazníkom pre účely zasielanie newslettra s novinkami budeme vaše údaje spracúvať na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec f) oprávnený záujem. Doba spracúvania bude 2 roky od Vášho posledného nákupu.


Ak nie ste naším zákazníkom a prihlásili ste sa pre odber newsletra budeme vaše údaje spracúvať na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec a) súhlas dotknutje osoby. Doba spracúvania bude 2 roky od udelenia súhlasu.


Ak nám napíšete cez kontaktný formulár na webe, v rámci zákazníckeho servisu alebo nám zašlete korešpondenciu emailom, máme za to, že s nami komunikujete na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec B) plnenie zmluvy, alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a vzájomnú komunikáciu a údaje budeme uschovávať 24 mesiacov.

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorý vaše osobné údaje chránia zodpovedajúcim spôsobom a nevyužú ich na žiadny iný účel, ako na ten, na ktorý ste nám údaje poskytli. Naši sprostredkovateľmi sú:

 • Naša účtovná kancelária
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovateľ hostingu pre náš e-shop
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti ktoré vám doručujú objednaný tovar
 • Poskytovatelia online služieb pre správu online marketingu

Ďalšie informácie

 • Osobné údaje spracúvame na území EÚ a neprenášame ich, ani ich nezamýšľame prenášať do tretích krajín.
 • Osobné údaje nespracúvame pre účely profilovania a ani pre účely automatizovaného rozhodovania.
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. a) s vaším súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Ak vaše osobné údaje požadujeme pre účely evidencie objednávok a uzatvorenia zmluvy, ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosťobjednávku vybaviť a uzatvoriť zmluvu.

Vaše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.   
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou kontaktného  formulára. Žiadosť nemá predpísanú formu, jasne v nej uveďte o čo žiadate, prípadne uveďte dôvod a doplňujúci informácie pre lepšie vybavenie vašej žiadosti.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.  
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KontaktNé informácie

Marcela Strákošová, 
Heinolská ulica 7442/24, 92101 Piešťany
Telefón: +421 907 381 239, E-mail: info@topvino.sk


Doprava zdarma

Pri objednávke nad 50 € máte dopravu zdarma.

Tel: +421 907 381 239

Ak máte na nás otázky, alebo potrebujete poradiť pri nakupovaní neváhajte nás kontaktovať.

Zľavové poukážky

Pokiaľ vlastníte zľavovú poukážku využite ju pri nákupe a získate príslušnú zľavu.

"Život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé vína."

Neznámy autor