Všeobecné obchodné podmienky

  Upozornenie: Sme platcami DPH a všetky uvedené ceny sú s DPH.

  Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

  Fakturačné údaje

  info@topvino.sk
  Názov firmy: TopVino - Marcela Strákošová
  IČO: 47676264
  Adresa: Heinolská 24, Piešťany 921 01, Slovensko

  Predmet objednávky
  Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.topvino.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.
  Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), e-mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

  Minimálne množstvo
  Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín nie je stanovené, čiže objednávka je platná už od 1 fľaše.

  Storno objednávky
  Objednávku je možné bezplatne stornovať do troch hodín od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty obchod@topvino.sk, alebo na telefónnom čísle 0907 38 12 39. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)
  V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.
  V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 10 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

  Povinnosti predávajúceho
  Predávajúci sa zaväzuje:
  Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote (u príslušného tovaru) kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, čiže faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

  Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, alebo zmenu objednávky.

  Povinnosti kupujúceho
  Kupujúci sa zaväzuje:
  V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.
  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade poškodenia spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov.

  Osobné údaje
  Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

  Spôsob platby

  • Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po prijatí platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína, ktoré nie je momentálne skladom je maximálne 14 pracovných dní. 
  • Dobierka

  Odstúpenie od zmluvy
  V zmysle Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

  • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.
  • Ak ste už tovar prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: Marcela Strákošová, Heinolská 24, 92101 Piešťany.

  Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky: 

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný,
  • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

  Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali vždy doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom prijatí tovaru. 

  Reklamácie
  Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do topvino.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. 

  Reklamácie sú vybavované: 

  • telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 907 38 12 39)
  • e-mailom (obchod@topvino.sk)
  • poštou (Marcela Strákošová, Heinolská 24, 92101 Piešťany)

  Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na kvalitu vína. To sa samozrejme netýka fiaš uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 8 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

  Záruka
  Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. 

  Ceny
  Firma je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránke www.topvino.sk sú vrátane DPH. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.